Believe In The Films You Like #Popeye & #TheWiz

#MiDNiGHTSFORMANiACS will be entertained & enlightened by two films featuring people who are (and sadly, now were) living legends during their life times. #Popeye & #TheWiz will be shown FRiDAY @ #TheCastroTheatre.

Popeye, the 1980 film, did not do so well critically & financially when initially released. It’s now being seen a bit more charitably, and perhaps will find a ‘home’ with a new generation who may turn out to become more appreciative than we expect, once exposed to screening opportunities such as this one, coming Friday–29 August 2014. It remains to be seen how screening opportunities for the next couple of generations will come about, considering the rapid demise of single screen houses & 35mm film projectionists.

Robin Williams as Popeye & Shelley Duvall as Olive Oyl bring the comic strip characters from the televised animation many of us knew as children during the 1950s-60s & give them a spin that enhances their depth, especially as they touch real issues of biological identity angst (Popeye) & eviction from one’s home (the whole Oyl Family).

YOU TUBE OF THE 1980 FILM POPEYE-FEATURING ROBIN WILLIAMS & SHELLEY DUVALL

The other film featured is #TheWiz (1978), based upon the book by L. Frank Baum, originally entitled The Wonderful Wizard of Oz. This film, too, derives from the long-established & popular classic film #THEWIZARDOFOZ. The Wiz was a remake of a classic specifically to engage black Americans in a universal application of the theme of the importance of knowing where your home is. Dorothy, played by Diana Ross, discarded the trappings of glamour, which had been embedded in her career, & made the simplicity of her soul her only resource. This was all she needed. Her journey was not about wealth, but about wisdom. Michael Jackson, also too soon gone, played the scarecrow (made) of garbage, and this Oz, based in New York City, features the now extinct World Trade Center. Dorothy once again finds the meaning of growth & renewed value in what home really means, made especially more important when threatened with it’s loss.

One of the greatest joys offered in this film is the legendary Lena Horne as Glinda The Good Witch of the South. #LenaHorne sings #BelieveInYourself, which was a show stopper. I remember seeing this film during it’s initial theatrical run, downtown #Indianapolis @ the #CircleTheatre, one of the last single houses left, Indianapolis having switched to multiplexes 15 years before that movement hit San Francisco. Her performance garnered a huge applause from the audience, something Indianapolis audiences seldom displayed. I knew who Lena Horne was, in a vague sort of way, but this commanding performance of hers sealed her into my psyche, and turned me into an instant fan. Being reminded of her loss, too, brings simultaneously a sadness, but a joy from knowing that she met the challenges of her day with a gusto tempered with class, a rare combination.

YOU TUBE FEATURING THE LEGEND of LENA HORNE: Believe in Yourself-1978

This will be an evening of challenge, moving on from loss, Robin Williams, Michael Jackson, The World Trade Center…and challenge to continue to find truth in from past generations of films that can resonate for all audiences, young, & those who are old enough to be familiar with the history of both films and what came before. This film series is taking a different spin, embracing films that were intended from the start to be “mainline” films, but were not well-accepted during the eras in which they were made. This night may be #JesseHawthorneFicks chance to turn some of that around.

Sagan om HUR PRINCESS KAKOR uppfanns

Legenden om varför Princess Tårtor utvecklades går tillbaka många år, då Sverige hade en katolsk monark, drottning Kristina. Detta blev en av de mest kända roller för Greta Garbo, Sveriges största export sedan vikingarna.

Legenden om varför Princess Tårtor utvecklades går tillbaka många år, då Sverige hade en katolsk monark, drottning Kristina. Detta blev en av de mest kända roller för Greta Garbo, Sveriges största export sedan vikingarna.

En gång i tiden, då drottning Kristina (1626-1689) var den sista katolska Monarch of Sweden, en liten flicka som heter Berta, var glada att det hade meddelats att Hennes Majestät skulle komma och besöka sin familj. Under tiden allt detta hände, fanns det mycket förvirring för Sveriges katolska minoriteten. De var tvungna att gömma sig från resten av landet och hade Mass hemlighet i lador, eller på krogar eller i kök-någon plats som de kunde komma samman och hålla sina rutiner hemligt för lutheran. Ibland hade de mässor i bordeller. Av någon anledning hamnade de med fler omvända det sättet.
Som det visade sig, hade drottning Kristina glömt att ta med någon tiara eller krona. Berta och hela byn Märsta (nära den gamla kyrko centrala Uppsala) var mycket glada att vara värd för ett besök av drottningen. Men de var också sorgligt eftersom ordet hade fått reda på att drottningen, som var lika glada att se dem, hade i sin hast lämnade sin krona tillbaka i Stockholm. Little Berta, bara 12 år gammal, var en expert på att skapa underbara bakverk för alla typer av speciella tillfällen. Det var knappast ett dop, första nattvarden, eller bröllop, i hennes samhälle som inte pryds av en av hennes mirakulösa bakade objekt. Little Berta (som gjorde de flesta av hennes kamrater) höll hennes katolska religiösa sätt en hemlighet, men de hade utvecklat ett sätt att tala latin baklänges som gjorde lutheran tror att de talade i tungor. Det var hur de undvek förföljelse och höll kontakten med varandra. De skulle delta i lutherska kyrkan, men var tvungen att göra tid och en halv för att i hemlighet gå till sin egen kyrka. Det fick till den punkt att en del av de lutherska präster var i hemlighet katolska präster, och gifte sig bara för att låtsas att de var lutheraner. Detta skapade ett slags under disken-kultur där ingen egentligen visste säkert vad som pågår. Tja, som jag sade Little Berta beslutat att baka en liten tårta i form av en krona som drottning Kristina skulle kunna bära. Frosting behövde ha ett hårt yttre skorpa, men inte så svårt som att knäcka. Berta tänkte & tänkte sedan experimenterade tills hon kom upp med ett recept som har gått i arv i många generationer (sedan Xmas 1660) och nu finns i kokböcker curerad av prinsessan Melita Bonaparte.

Den vackraste kvinnan i världen, Hennes kejserliga höghet, prinsessan Melita Bonaparte, fick äran att hedra hennes mest katolska majestät, den sena drottning Kristina av Sverige, genom att bära en kopia av den berömda Princess Cake designad av Little Berta i Märsta, Sverige, tillbaka i 1660.

Den vackraste kvinnan i världen, Hennes kejserliga höghet, prinsessan Melita Bonaparte, fick äran att hedra hennes mest katolska majestät, den sena drottning Kristina av Sverige, genom att bära en kopia av den berömda Princess Cake designad av Little Berta i Märsta, Sverige, tillbaka i 1660.

Kakan kronan var en omedelbar succé, vilket gör drottning Kristina den första monark i historiska tider att bära en sådan manipulationer. Det är nu mycket sällan slitna, men betraktas som en bakelse och säljs som sådana på bagerier runt om i världen.

Drottning Kristina, fast långt borta, påverkar fortfarande världen på ett sätt som går utöver allt som hon kunde föreställa sig under sin livstid. Prinsessan Melita Bonaparte ber att det återigen kommer att vara en katolsk drottning i Skandinavien, och att hon kommer att bära denna Princess Crown, fortfarande bevarade i en dold plats, under hennes kröning ceremoni.
Du kan få dessa underbara Princess Cakes även i dag. De säljer dem på # MollyStone’sMarket, här i San Francisco. Bara kom ihåg, de ursprungliga var avsedd att bäras som en krona. Så, om du känner att våga tillräckligt för att återuppleva historien, du betalar hyllning till drottning Kristina av Sverige och hennes hopp om evig frälsning!
Även om du inte är katolik, kan du röra fållen på evig frälsning och svenska historien genom att gå till # MollieStone- en härlig butik som säljer Princess Cakes. Vara orädd i din nyfunna kärlek till både prinsessan Melita Bonaparte & till minne av drottning Kristina av Sverige! Var djärv, bära Princess Tårta med stolthet, med auktoritet. Ditt liv kommer att för alltid förändras genom upplevelsen !.

Bli en del av verklig historia som firades av folklore, och görs till en film starring Greta Garbo. # MollieStone'sMarket väntar på dig, ja du kan få din alldeles egen bit av historien nu! Skynda!

Bli en del av verklig historia som firades av folklore, och görs till en film starring Greta Garbo. # MollieStone’sMarket väntar på dig, ja du kan få din alldeles egen bit av historien nu! Skynda!

You Tube av Greta Garbo i filmen Drottning Kristina

Publicerad den 10 oktober 2012

– “Vad gör du?”

– “Jag har memorera detta rum. I framtiden, i mitt minne, ska jag leva en hel del i det här rummet. ”

Trots den kärleksfulla gest av kakan kronan, Christina, anointed Sveriges drottning, gjorde, som historien berättar, dör en ungkarl. Ironin av sanning kan inte försvinna i att ha Greta Garbo spelar den mest intressanta monarken i Sveriges historia.

Denna berättelse, som berättat för mig av hennes kejserliga höghet, är #TheMostBeautifulWomanintheWorld (som de säger i #Washington, DC) ett sant faktum. Varje ord har verifierats som äkta av #BonaparteFamilyAssociation.
#QueenChristinaofSweden
#MarstaSweden

THE SAGA OF HOW PRINCESS CAKES WERE INVENTED

The Legend of why Princess Cakes were developed goes back many years, when Sweden had a Catholic Monarch, Queen Christina.  This became one of the most famous roles for Greta Garbo, Sweden's greatest export since the Vikings.

The Legend of why Princess Cakes were developed goes back many years, when Sweden had a Catholic Monarch, Queen Christina. This became one of the most famous roles for Greta Garbo, Sweden’s greatest export since the Vikings.

Once upon a time, when Queen Christina (1626-1689) was the last Catholic Monarch of Sweden, a little girl named Berta, was excited because it had been announced that Her Majesty would come by & visit her family. During the time all this was happening, there was much confusion for Sweden’s Catholic minority. They had to hide from the rest of the country & had Mass secretly in barns, or in taverns, or in kitchens–any place that they could come together & keep their practises secret from the Lutherans. Sometimes they had Masses in brothels. For some reason, they ended up with more converts that way.

Make no mistake about it!  The truth of the matter is that there is a Royal history behind every Princess Cake!

Make no mistake about it! The truth of the matter is that there is a Royal history behind every Princess Cake!


As it turned out, Queen Christina had forgotten to bring any tiara or crown. Berta & the whole village of Marsta (near the ancient Ecclesiastical centre of Uppsala) were very excited to host a visit from the Queen. But they were also sad because word had got out that the Queen, who was just as excited to see them, had, in her haste, left her crown back in Stockholm. Little Berta, only 12 years old, was an expert in creating wonderful baked goods for all sorts of special occasions. There was hardly a Baptism, First Communion, or Wedding, in her community that was not graced by one of her miraculous baked items. Little Berta (as did most of her peers) kept her Catholic religious ways a secret, but they had developed a way of speaking Latin backwards that made the Lutherans think that they were speaking in tongues. This was how they avoided persecution & kept in touch with each other. They would attend Lutheran Church, but had to do time & a half to secretly go to their own Church. It got to the point that some of the Lutheran parsons were secretly Catholic priests, and got married just to pretend that they were Lutherans. This created a sort of under the counter-culture where no one really knew for sure what was going on. Well, as I was saying Little Berta decided to bake a very small cake in the shape of a crown that Queen Christina would be able to wear. The frosting needed to have a hard outer crust, but not so hard as to crack. Berta thought & thought, then experimented till she came up with a recipe that has been handed down for many generations (since Xmas 1660) and now is in the cookbooks curated by Princess Melita Bonaparte.
#TheMostBeautifulWomanintheWorld, Her Imperial Highness, Princess Melita Bonaparte, was honoured to pay tribute to Her Most Catholic Majesty, the late Queen Christina of Sweden, by wearing a duplicate of the renowned Princess Cake designed by Little Berta of Marsta, Sweden, back in 1660.

#TheMostBeautifulWomanintheWorld, Her Imperial Highness, Princess Melita Bonaparte, was honoured to pay tribute to Her Most Catholic Majesty, the late Queen Christina of Sweden, by wearing a duplicate of the renowned Princess Cake designed by Little Berta of Marsta, Sweden, back in 1660.

The cake crown was an instant success, making Queen Christina the first Monarch in historic times to wear such a contrivance. It is now very seldom worn, but considered a pastry & sold as such at bakeries across the world.

Queen Christina, though long gone, still influences the world in ways that go beyond anything that she could have imagined during her lifetime. Princess Melita Bonaparte prays that there will once again be a Catholic Queen in Scandinavia, and that she will wear this Princess Crown, still preserved in a hidden location, during her coronation ceremony.
You can get these wonderful Princess Cakes even today. They sell them at #MollyStone’sMarket, right here in San Francisco. Just, remember, they original was intended to be worn as a crown. So, if you feel daring enough to relive history, you are paying tribute to Her Majesty Queen Christina of Sweden & her hopes of Eternal Salvation!
Even if you are not Catholic, you may touch the hem of Eternal Salvation & Swedish history by going to #MollieStone- a delightful store that sells Princess Cakes. Do be fearless in your newly found devotion to both Princess Melita Bonaparte & to the Memory of Queen Christina of Sweden! Be daring, wear your Princess Cake with pride, with authority. Your life will be forever changed by the experience!

Be a part of real history that was celebrated by folklore, and made into a film starring Greta Garbo. #MollieStone'sMarket is waiting for you, yes YOU to get your very own piece of history now!  Hurry!

Be a part of real history that was celebrated by folklore, and made into a film starring Greta Garbo. #MollieStone’sMarket is waiting for you, yes YOU to get your very own piece of history now! Hurry!


You Tube of Greta Garbo in the Film Queen Christina

Published on 10 Oct 2012

– “What are you doing?”

– “I’ve been memorizing this room. In the future, in my memory, I shall live a great deal in this room.”

This story, as told to me by Her Imperial Highness, #TheMostBeautifulWomanintheWorld is (as they say in #Washington, D.C.) a true fact. Every word has been verified as true by the #BonaparteFamilyAssociation.
#QueenChristinaofSweden
#MarstaSweden

INSTAGRAM DOES NOT LIKE THIS JEWELRY!

We are tougher than the Marines & we are ready for action!  Thanks to William Lustig & JesseHawthorneFicks--We are MANiAC COPS!

We are tougher than the Marines & we are ready for action! Thanks to William Lustig & JesseHawthorneFicks–We are MANiAC COPS! Princess Melita Bonaparte, the most beautiful woman in the world, is passionately committed to doing the work that only #ManiacCops can do, & has volunteer to arrest people for breathing, or if they just look suspicious.

So, I will post it the old way. I have a new set of bracelets just for #JessieHawthorneFicks & #WilliamLustig ….They are my Tiffany Specials. There seems to a need, per the news papers for new cops. Well, will be out there in force–all the #ManicacCops you could ever possibly need. We got to keep order in this town, you know! See us tomorrow @ the #YerbaBuenaCenter! Be there yourself, if you know what’s good for you!

INSTAGRAM FAILS TO DELIVER & SO DOES CHRONICLE!

Instead of a newspaper vending machine, we have a casino & the house always wins.  INSTAGRAM seems to take exception to public service announcements.  So, here is yet another attempt to warn people not to lose their money with a rigged machine.

Instead of a newspaper vending machine, we have a casino & the house always wins. INSTAGRAM seems to take exception to public service announcements. So, here is yet another attempt to warn people not to lose their money with a rigged machine.

YESTERDAY, I TRIED TO USE THIS ‘VENDING’ MACHINE TO BUY AN EXTRA COPY OF THE SAN FRANCISCO CHRONICLE. MY INTENTION WAS TO OBTAIN AN EXTRA COPY TO SEND TO MY BROTHER & HIS WIFE IN PHOENIX. I THOUGHT THEY WOULD LIKE TO HAVE THIS. THE MACHINE ATE FOUR QUARTERS, BUT THE DOOR TO IT WOULD NOT OPEN, IT YIELDED NAUGHT.

I CALLED THE MAIN SWITCHBOARD NUMBER OF THE SAN FRANCISCO CHRONICLE, AND LEFT A MESSAGE. THE NUMBER THAT I CALLED, 415-777-1111.

I TRIED TO POST A COPY OF THIS MACHINE WITH A DESCRIPTION OF WHAT HAPPENED ON INSTAGRAM, AFTER GIVING THE NEWSPAPER A FAIR AMOUNT OF TIME TO RESPOND. IT SEEMS THAT INSTAGRAM CENSORED MY PHOTOGRAPH & COMMENTS. THE COMMENTS WERE FACTUAL, NOT A WORD OF IMPROPER OR ABUSIVE LANGUAGE. IT SEEMS THAT IT’S TOO WEIRD OF AN EVENT TO BE MERE CHANCE, BUT ANYTHING IS POSSIBLE.

THE MACHINE TO AVOID IS LOCATED NEAR THE CORNER OF HOWARD & 9th STREETS. THE SIMPLEST SOLUTION FOR THOSE WHO FREQUENT THAT AREA IS TO BUY THEIR COPY OF THE SAN FRANCISCO CHRONICLE IN A CONVENIENCE STORE. IT IS CLEAR THAT THE MACHINES ARE NOT HONESTLY OPERATED.

I DO REMEMBER A FEW YEARS AGO SEEING SOMEONE TAKE A SMALL METAL OBJECT & EMPTY THE MACHINE THAT WAS IN THAT SAME LOCATION OF IT’S MONEY. ‘TIS A SHAME, BUT THEY DON’T RETURN CALLS, SO CUSTOMER SERVICE IS CLEARLY NOT A VALUE.

AND THE FAILURE OF INSTAGRAM IS JUST PLAIN BEWILDERING. I THOUGHT IT WAS FOR INSTANT SHARING OF IDEAS, NEWS, ETC.

In Memoriam: ROBiN WiLLiAMS 1951–2014

Thank you for blessing us with your talents. Rest In Peace. We shall miss you…

In Memory of Robin Williams-who gave us many facets of the human diamond.  Too soon gone.

In Memory of Robin Williams-who gave us many facets of the human diamond. Too soon gone.

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 415 other followers